معرفی کتاب اصول مهندسی زهکشی و بهسازی خاک (1256)

معرفی کتاب اصول مهندسی زهکشی و بهسازی خاک (1256)

تعداد بازدید: 8242
کد مطلب: 1256
تاریخ انتشار: 01:30 14 دي 1390

معرفی کتاب اصول مهندسی زهکشی و بهسازی خاک (1256)

 
 

نام کتاب: اصول مهندسی زهکشی و بهسازی خاک

نام نویسنده:محمد بای ‌بوردی

توضیحات: چاپ اول 1388

ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ (انتشارات)

موضوع:خاک، بهسازی، زهکشی

شابک: 9789640341131

تعداد صفحه: 656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست کتاب بر اساس چاپ اول 1388

 
 

هدف و منظور از زهکشی

انواع گیاهان از نظر نیاز به آب

رشد گیاهان در شرائط ماندابی

تأثیر آبیاری و زهکشی بر روی خواص شیمیائی خاک

اهمیت تحولات کانی ها در ضمن زهکشی خاک

قابلیت زهکشی و طبقه بندی اراضی

مطالعات و بررسیهای زهکشی

استفاده از زه آبها در مطالعات خاکشناسی

زهکشی در سرزمینهای پرباران

زهکشی در سرزمینهای خشک

شور و مانداب شدن خاک

طرحهای زهکشی و هزینه مطالعات اولیه

استانده های بررسیهای خاکشناسی

منابع مورد استفاده در فصل اول

 
 

پتانسیل ماتریک

پتانسیل اسمزی

نیروی ثقل

پتانسیل ثقلی

پتانسیل ایستایی

پتانسیل اسمزی

منحنی رطوبتی خاک

نیروی زهکشی خاک و جذب آب توسط گیاهان

جریان آب در خاک اشباع و قانون دارسی

ضریب آبگذری یا هدایت آبی

قانون دارسی در محیط غیرهمگن

جریان آب در خاک های غیر اشباع

نیمرخ رطوبتی خاک

نیمرخ رطوبتی در خاک های مطبق

نفوذ آب به خاک

معادله Horton

معادله Kostiakov

معادله Philip

معادله Green & Ampt

فرضیه Dupuit , Forcheheimer

جریان آب بین دو آبگیر

جریان آب به انهار زهکشی در مناطقی که بارندگی و آبیاری صورت می گیرد

جریان شعاعی به چاهها

تخلخل مؤثر یا آبدهی ویژه

خطوط هم پتانسیل و خطوط جریان

شرائط مرزی یا سرحدی

منابعی که در فصل دوم مورد استفاده قرار گرفته است

 
 

روش بارپایا

روش بارافتان

روش استوانه ای مضاعف

روش چاهک

روش دو چاه

روش پیزومتر

روش پمپاژ از چاه

روش چهار چاهک

روش چاهک وارونه

تخمین ضریب آبگذری

روش چاهک وارونه با ارتفاع ثابت

تعیین ضریب آبگذری با آزمایش سرعت نفوذ

روش تعیین ضریب آبگذری در سفره های تحت فشار

دقت و تعداد اندازه گیریها

طرحهای زهکشی و هزینه مطالعات اولیه

ناهمگونی و ناهمگنی خاک و زهکشی

منابع مورد استفاده در فصل سوم

 
 

فرمول Donnan

روش هوخهات Hooghoudt

کاربرد روش هوخهات در خاکهای غیر ایزوتروپ

نگاهی دیگر به عمق معادل هوخهات

روش کرکهام Kirkham

روش داغان Dagan

روش Ernst

روش های یانگزYoungs

معادلات مبتنی بر جریان غیر یکنواخت

روش دام گلوور Dumm , Glover

معادله کلی برای شدت بارندگی متغیر

روش منحنی توزیع

سایر معادلات جریان غیر یکنواخت

معادله باور Bouwer

معادله Van Schifgaarde

روش اسکگز Skaggs

روش مک ورتر Mc Whorter

زهکشی با تمبوشه ها در اعماق مختلف

ناهمگنی خاک و زهکشی

فیلتر و پوشش تمبوشه ها

زهکشی سفره های آب تحت فشار

منابع مورد استفاده در فصل چهارم

 
 

تلفات آب در اثر نفوذ عمیق

آب مورد نیاز آبشوئی

عمق زهکشها

محاسبه عمق و فاصله زهکشها

ظرفیت زهکشها

نیاز آبشوئی در آبیاری

شور و مانداب شدن خاک

منابع مورد استفاده در فصل پنجم

 
 

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده

تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشها در تعیین ضریبی آبگذری

انواع آنالوگ ها

خطوط جریان و خطوط هم پتانسیل

استفاده از آنالوگها در تعیین ضریبی آبگذری

استاندهای بررسیهای خاکشناسی

منابع مورد استفاده در فصل ششم

 
 

هیدرولیک چاهها

جریان یکنواخت در چاهها

جریان غیر یکنواخت در چاهها

چاههائی که با آب تغذیه می شوند

تجزیه و تحلیل نتایج چاههای آزمایشی

مثال برای چاههای تغذیه شونده

اصل انطباق و استفاده از آن در چاهها

منابع مورد استفاده در فصل هفتم

 
 

زهکشی سطحی

زهکشی زیرزمینی یا عمیق

انهار زهکشی

زهکشهای حائل

زهکشی لانه موشی Mole

زهکشی با تمبوشه های سفالی

فیلتر و مواد پوششی

فیلتر و پوشش تمبوشه ها

انواع تمبوشه ها و مصالح پوششی

انواع تمبوشه ها

محاسبه قطر تمبوشه ها

فرمولهای Wesseling

زهکشی با تمبوشه های مختلف القطر

شبکه بندی زهکشی

پیش بینی ضرورت زهکشی و زمان آن

اداره و نگهداری تأسیسات زهکشی

نظارت و کنترل کارکرد زهکشها

فشار سنجها و استفاده از آن در زهکشی

جریان آب در درون تمبوشه ها

باروارد بر تمبوشه ها

عمق و فاصله بهینه تمبوشه ها

رابطه بین عمق تمبوشه ها و هزینه زهکشی

زهکشی در مناطق پرباران

زهکشی در مناطق خشک

منابع مورد استفاده در فصل هشتم

 
 

زهکشی اراضی اسید سولفات

زهکشی خاک های توربی

زهکشی اراضی گرفته شده از دریا

زهکشی و نشست خاک

محاسبه نشست خاک

منابع مورد استفاده در فصل نهم

 
 

ترازنامه آب و املاح در اراضی بلند

ترازنامه آب و املاح در اراضی پست

رژیم تثبیت شده آب زیرزمینی

رژیم تثبیت نشده مثبت

رژیم تثبیت نشده منفی

آبشوئی سدیم تبادلی

تعادل یونی و رشد نبات در محیط شور

تبخیر و تعرق

روش تورک

روش Blaney ، Criddle

روش Penman

زهکشی در سرزمینهای خشک

منابع مورد استفاده در فصل دهم

 
 

انواع املاح، کربنات کلسیم

کربنات منیزیوم و کربنات سدیم

کربنات پتاسیم

سولفاتهای کلسیم، منیزیم و سدیم

سولفات پتاسیم

کلرورهای کلسیم، منیزیم و سدیم

نیتراتها و بورات ها

نکاتی درباره تجزیه املاح مختلف

رابطه بین شوری و قلیائیت خاک

کیفیت آب آبیاری و تأثیر آن در شوری خاک

شوری

مقدار سدیم

مقدار بی کربنات

مقدار بر

خاک های شور

سله و قشر آهکی و گچی

سله و پوسته املاح محلول

خاک شور و قلیائی

خاک قلیا

تبادل یونی در خاک های قلیا

تأثیر املاح در رشد گیاه

مقدار آب لازم برای آبشوئی و کنترل املاح

رسوب املاح در خاک

نیاز آبشوئی در آبیاری

شور و مانداب شدن خاک

رابطه آبشوئی با خاک، اقلیم و آبیاری

انحلال و رسوب مجدد املاح خاک

تأثیر شوری و سدیم در ساختمان خاک

آبشوئی املاح از خاک های بسیار شور

نگاهی دیگر به بر در خاک

جداول انتخاب گیاه برای خاک های شور

منابع مورد استفاده در فصل یازدهم

 
 

تعیین آبگذری در آزمایشگاه

تعیین ضریبی آبگذری صحرائی

تعداد نمونه برداری

دقت و تعداد اندازه گیریها

طرحهای زهکشی و هزینه مطالعات

استانده های بررسیهای خاکشناسی

فاصله زهکشها و ضریبی آبگذری

آبدهی ویژه یا تخلخل مؤثر

خاک های سنگین رسی

زهکشی طبیعی و نشد از بالا دست

سطح ایستایی و نوسان آن

عمق مطلوب زهکشها

ضریب یا شدت زهکشی

ضریب زهکشی برای زهکشهای اصلی

بارآیی و فاصله زهکش ها

معادلات جریانهای یکنواخت و غیر یکنواخت

مشخصات فیلتر

طول تمبوشه ها

انهار و لوله های زهکشی

لوله گذاری بدون حفر گودال

عمر اقتصادی لوله های خرطومی

منابع مورد استفاده در فصل دوازدهم

منابع مورد استفاده در تجدید نظر چاپ سوم

 
 

روش چاهک وارونه با ارتفاع ثابت برای تعیین ضریب آبگذری

ضریب آبگذری با آزمایش سرعت نفوذ

ضریب آبگذری در سفره های آب تحت فشار

دقت و تعداد اندازه گیریها

معادله نامساوی پانگز برای تعیین فاصله زهکش ها

معادله نمائی پانگز

زهکشی سفره های آب تحت فشار

عمق و فاصله بهینه زهکش ها

منابع مورد استفاده در فصل سیزدهم

 
 

زهکشی در سرزمینهای پرباران

زهکشی در سرزمینهای خشک

کاربرد روش هوخهات در خاکهای همگن

غیر ایزوتروپ

تعیین رابطه بین عمق تمبوشه ها و هزینه های زهکشی

انواع تمبوشه و مصالح پوششی

نیاز آبشوئی در آبیاری

نگاهی دیگر به عمق معادل هوخهات

تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشهای زهکشی در تعیین ضریب آبگذری

شور و مانداب شدن خاک

طرحهای زهکشی و هزینه مطالعات اولیه

منابع مورد استفاده در فصل پانزدهم

 
 

آب و آبیاری در ایران

خاکهای ایران

مصرف کود شیمیائی و سموم دفع آفات

مکانیزاسیون کشاورزی

سوبسید و قیمت گذاری محصولات کشاورزی

جمعیت و خودکفائی

تعدد مراکز تصمیم گیری

آموزش، پژوهش و ترویج

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع مورد استفاده در فصل شانزدهم

 
 
نظرات درباره این مطلب
 
 
نام
پست الکترونیک
نظر
 
CAPTCHA Image
Reload Image
 
مطالب مرتبط