معرفی کتاب آمار و احتمال کاربردی ... (705)

معرفی کتاب آمار و احتمال کاربردی ... (705)

تعداد بازدید: 13263
کد مطلب: 705
تاریخ انتشار: 17:07 16 آذر 1390

معرفی کتاب آمار و احتمال کاربردی ... (705)

 
 

نام کتاب: آمار و احتمال کاربردی قابل استفاده برای کلیه رشته‌های مدیریت، آمار، مهندسی صنایع، حسابداری

نام نویسنده:سیداکبر ساداتی

توضیحات: چاپ اول 1383

ناشر: توسعه علوم (انتشارات)

موضوع: آمار، ریاضی، احتمالات

شابک:9646842267

تعداد صفحه:208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست کتاب بر اساس چاپ اول 1383

 
 

تاریخچه تکاملی علم آمار، سیر تحول علم آمار از نظر موضوعی

قضاوتهای عینی و ذهنی در آمار

فرآیند تحقیق علمی در آمار

 
 

نمایش داده ها بصورت نمودار

تعیین تعداد طبقات در جدول توزیع فراوانی، قانون کلی

تعیین طول با فاصله طبقات، تعیین نقطه وسط یا مرکز طبقات

طرح ساقه و برگ

 
 

مجموعه محدوئد و نامحدود، مجموعه تهی، زیرمجموعه، تساوی دو مجموعه

نمودار ون، اجتماع مجموعه ها، اشتراک دو مجموعه، متمم یک مجموعه، فضای نمونه

پیشامد،احتمالات، محاسبه احتمال

پیشامدهای ناسازگار

احتمال شرطی، قانون بیز

 
 

قانون توزیع نرمال، توزیع نرمال استاندارد

محاسبه سطح زیر منحنی نرمال، طرز استفاده از جدول زیر منحنی نرمال استاندارد

رابطه بین توزیع باینومیال و توزیع نرمال

 
 

برآورد حدود اطمینان، برآورد

خصوصیات یک برآورد کننده خوب، برآورد فاصله ای

تست فرضیه ها، خطای نوع اول و دوم در آمار

شرایط استفاده از آماره آزمون

آزمایشهای چندجمله ای

چگونه داده ها را در یک جدول توافقی طبقه بندی کنیم

فراوانی مورد انتظار

چگونه اطلاعات را آزمون کنیم

 
 

سریهای زمانی، نمودار سریهای زمانی

طبقه بندی حرکات سریهای زمانی

رسم خط گرایش به روش میانگین متحرک

معادلات منحنی های تقریب

خط مستقیم، خط حداقل مربعات

آمار و تکنولوژی پیش بینی

تکنولوژی پیشگویی روش کمترین مجذورات

آمار و بهینه سازی کیفی محصول(مطالعات موردی)

فراگرد معدل کیری و نقش آن درانحراف محصولات

نمودارR یا دامنه

نمودار کنترل وصفی

نودار تعداد عیب

 
 

معیارهای همبستگی

آزمون ضریب همبستگی خطی

تست (آزمون) فرضیه

رگرسیونو پیش بینی ها

خطوط رگرسیون حداقل مربعات

استفاده از خط حداقل مربعات در سریهای زمانی

همبستگی رتبه ای

تعیین ضریب همبستگی برای اطلاعات و ارقام رده بندی شده

ضریب همبستگی سریهای زمانی

 
 

شاخصها، تعیین قیمت نسبی یا نسبت قیمت ها

مقدار با حجم نسبی، ارزش نسبی کالا

روش جمع ساده قیمت، روش میانگین ساده تستها، روش جمع موزون در تعیین شاخص قیمت

شاخص ارزش

تغییر در دوره پایه شاخص ها، کاربرد شاخص ها در ارزش واقعی کالا

 
 

استفاده و سوء استفاده از آمار

اصل واقعیت گرایی در آمار

منابع نیازمندیهای آمار

چگونه از آمار اطلاعات واقعی می سازیم

هدف از پژوهش

پژوهش کاربردی

آماره آزمون، سوء استفاده از آمار

ضمائم

واژه نامه

منابع مورد استفاده

 
 
نظرات درباره این مطلب
 
 
نام
پست الکترونیک
نظر
 
CAPTCHA Image
Reload Image
 
مطالب مرتبط