تصویر صفحه نخست روزنامه های امروز

تصویر صفحه نخست روزنامه های امروز

تعداد بازدید: 120859
کد مطلب: 15552
تاریخ انتشار: 21:35 23 فروردين 1392

تصویر صفحه نخست روزنامه های امروز

 
 
فروردین  اردیبهشت خرداد

صفحه نخست روزنامه های صبح 16 فروردین 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 01 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 03 خرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 17 فروردین 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 02 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 04 خرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 18 فروردین 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 03 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 05 خرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 19 فروردین 1393 

صفحه نخست روزنامه های صبح 04 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 07 خرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 20 فروردین 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 06 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 08 خرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 21 فروردین 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 07 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 11 خرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 23 فروردین 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 08 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 12 خرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 24 فروردین 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 09 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 13خرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 25 فروردین 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 10 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 18خرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 26 فروردین 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 11 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 19خرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 27 فروردین 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 13 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 20 خرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 28 فروردین 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 14 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 21 خرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 30 فروردین 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 15 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 22 خرداد 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 16 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 24 خرداد 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 17 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 25 خرداد 1393
 

صفحه نخست روزنامه های صبح 18 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 25 خرداد 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 20 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 27 خرداد 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 21 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 28 خرداد 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 22 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 29 خرداد 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 27 اردیبهشت 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 31 خرداد 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 28 اردیبهشت 1393

 
 

صفحه نخست روزنامه های صبح 29 اردیبهشت 1393

 
 

صفحه نخست روزنامه های صبح 30 اردیبهشت 1393

 
 

صفحه نخست روزنامه های صبح 31 اردیبهشت 1393

 

 

 
 
شهریور مرداد تیر

صفحه نخست روزنامه های صبح 01 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 01 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 01 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 02 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 02 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 02 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 03 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 04 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 03 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 04 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 05 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 04 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 05 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 06 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 05 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 06 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 11 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 07 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 08 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 12 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 08 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 09 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 13 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 09 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 10 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 14 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 10 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 11 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 15 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 11 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 12 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 16 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 14 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 13 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 18 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 15 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 15 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 19 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 16 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 16 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 20 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 17 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 17 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 21 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 18 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 18 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 22 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 19 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 19 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 23 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 21 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 22 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 25 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 22 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 24 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 26 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 23 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 25 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 27 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 24 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 26 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 28 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 25 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 29 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 29 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 26 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 30 شهریور 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 30 مرداد 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 29 تیر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 31 شهریور 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 30 تیر 1393

   

صفحه نخست روزنامه های صبح 31 تیر 1393

 

 
 
آذرماه آبان ماه مهرماه

صفحه نخست روزنامه های صبح 01 آذر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 01 آبان 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 01 مهر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 02 آذر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 03 آبان 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 02 مهر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 03 آذر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 06 آبان 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 03 مهر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 04 آذر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 07 آبان 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 05 مهر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 05 آذر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 08 آبان 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 06 مهر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 06 آذر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 10 آبان 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 07 مهر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 08 آذر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 11 آبان 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 08 مهر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 09 آذر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 14 آبان 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 09 مهر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 10 آذر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 15 آبان 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 14 مهر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 11 آذر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 17 آبان 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 15 مهر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 15 آذر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 18 آبان 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 16 مهر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 16 آذر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 19 آبان 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 19 مهر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 17 آذر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 20 آبان 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 20 مهر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 18 آذر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 21 آبان 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 22 مهر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 19 آذر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 24 آبان 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 24 مهر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 20 آذر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 25 آبان 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 27 مهر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 24 آذر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 26 آبان 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 28 مهر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 26 آذر 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 27 آبان 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 29 مهر 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 28 آبان 1393

-
 

صفحه نخست روزنامه های صبح 29 آبان 1393

-

 

 
 
بهمن ماه دی ماه

صفحه نخست روزنامه های صبح 01 بهمن 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 01 دی 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 02 بهمن 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 03 دی 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 05 بهمن 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 04دی 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 06 بهمن 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 06 دی 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 07 بهمن 1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 07 دی 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 08 دی 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 10 دی 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 13 دی 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 14 دی 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 15 دی 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 16 دی 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 17 دی 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 18 دی 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 20 دی 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 21 دی 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 22 دی 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 23 دی 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 27 دی 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 28 دی 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 29 دی 1393

 

صفحه نخست روزنامه های صبح 30 دی 1393

 

 
 
صفحه نخست روزنامه های صبح سال 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 21 بهمن 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 23 بهمن 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 24 بهمن 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 26 بهمن 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 27 بهمن 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 28 بهمن 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 29 بهمن 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 30 بهمن 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 01 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 03 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 04 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 05 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 06 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 07 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 08 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 10 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 11 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 12 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 13 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 14 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 15 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 17 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 18 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 19 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 20 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 21 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 22 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 24 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 25 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 26 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 28 اسفند 1392

صفحه نخست روزنامه های صبح 16 فروردین1393

صفحه نخست روزنامه های صبح 17 فروردین1393

 

 
 
نظرات درباره این مطلب
 
 
نام
پست الکترونیک
نظر
 
CAPTCHA Image
Reload Image
 
sarvenaz
واقعا ممنون بابت سایت خوبتون...موفق باشید
<<پاسخ به این نظر
15:54 04 ارديبهشت 92
plus  15  
min   0
saeed
چرا بعضی وقتا روزنامه ورزشی نمیذارین؟؟؟؟
<<پاسخ به این نظر
16:37 11 ارديبهشت 92
plus  8  
min   3
یحیی
با تشکر از کار خوبتون لطفا اگه امکانش هست تعداد روزنامه ها رو بیشتر کنین
<<پاسخ به این نظر
19:30 19 ارديبهشت 92
plus  7  
min   0
hasan
سایت خوبیست
<<پاسخ به این نظر
09:35 22 ارديبهشت 92
plus  4  
min   0
Ehsan
Kheyli Kobe age roznamehaye varzeshi ham bashe Ali mishe.
<<پاسخ به این نظر
12:46 30 ارديبهشت 92
plus  7  
min   0
فرزاد
عالیه ،مفید ومختصر
<<پاسخ به این نظر
10:12 08 خرداد 92
plus  7  
min   0
jamshid
لطفا برای مشارکت بیشتر کاربران این کد امنیتی را بردارید کهواقعا وقت گیر واضافی است
<<پاسخ به این نظر
01:45 27 خرداد 92
plus  9  
min   1
سعید
خوبه ممنون خواهش مطلب بیشتر بزارد تشکر.
<<پاسخ به این نظر
16:10 28 خرداد 92
plus  3  
min   0
shahram
01:58 11 تير 92
plus  2  
min   0
محمد جواد
بسیار عالی و مفید و ارزشمند، تشکر از تهیه کنندگان
<<پاسخ به این نظر
07:06 12 تير 92
plus  3  
min   0
کهزاد
موفق باشید.کارتون قاب تقدیره.
<<پاسخ به این نظر
12:57 15 تير 92
plus  4  
min   0
Mehdi
سایت شما عالیست خیلی خیلی ممنون
<<پاسخ به این نظر
19:10 06 مرداد 92
plus  3  
min   0
حسام
salam keifyat eskan paeene titr haie riztar khande nemishawad
<<پاسخ به این نظر
09:14 26 مرداد 92
plus  3  
min   0
محمود
روزنامه آفتاب یزد: http://aftab-yazd.ir/
<<پاسخ به این نظر
15:17 15 مهر 92
plus  3  
min   0
محسنی
1- تغییرات هرم سنی جمعیت کشور موضوعی مهم و قابل بررسی است که باید طی سالهای گذشته و آینده مورد توجه و پیگیری دستگاههای مسئول قرار می گرفت. 2- ایجاد التهاب و ابراز نگرانی علی رغم ضرورتی غیر قابل اجتناب اما همانطور که در موارد دیگر مشاهده شده چاره ساز نیست همانطور که فریاد و فغان از نابودی منابع آبی ، آلودگی کشنده هوایی که مردم باید تنفس کنند ، نابودی حوزه های آبگیری مانند دریاچه ارومیه ، گسترش فاجعه بار مصرف مواد مخدر ، افزایش ویرانگر نرخ فزاینده تلاق که با نابودی خانواده مورد اشاره قرار می گیرد و بسیاری دیگر که فاقد کمترین اثربخشی بوده است. 3- ضمن تأکید بر بسیاری از برنامه های بلند مدت که باید توسط دستگاههای مسئول پیگیری گردند اتا روند جمعیتی در بلند مدت از منحنی قابل دفاع و منطقی برخوردار و گرفتار جمعیتی بسیار جوان با بار تکفل بالا یا جعیتی سالخورده و فاقد پویایی لازم نباشیم. 4- براساس آمار رسمی منتشر شده بالغ بر2/1 میلیون جوان بدون تجربه ازدواج با سنینی بین 30 الی 35 سال بدلیل مشکلات مالی و اشتغال در آستانه مجردی قطعی قرار دارند. جمعیت عظیمی که با برنامه هایی تشویقی کوتاه مدت قابل مدیریت به سمت تأهل می باشند. اگر دولت با برنامه فوری و کوتاه مدت حداقل نیمی از این جامعه را به تأهل نزدیک کند می توان ظرف زمانی حداکثر دو سال انتظار رشدی ششصد هزار نفری را در جمعیت کشور داشته باشیم. 5- بنابر آمار رسمی بالغ بر 50% از زایمانهای کشور متأسفانه بدلایلی غیر قابل قبول با شیوه سزارین انجام می شود که علاوه بر تحمیل هزینه های مادی قابل توجه بدلیل نگرانیهای معمول باروری مجدد را برای حداقل 50% از بانوان به کابوسی غیر قابل تحمل تبدیل می کند لذا بخش مهمی از زوجهای جوان به دو دلیل نگرانی بانوان و هزینه های بالای سزارین از بارداری مجدد اکراه دارند که سالانه حداقل مانع از بارداری جمعه ای با حدود دویست هزار زوج می باشد دولت با ارائه آموزش و اجرای ضوابط کنترلی بر عملکرد مراکز درمانی می تواند از باروری بدون دغدغه چنین جامعه ای حمایت نماید. 6- بنابر این دولت می تواند با توجه عملی به دو مورد مذکور حداقل رشدی حدود یک میلیون نفری را ظرف دو سال به کشور اهدا نماید. 7- جوانان بسیاری صرفا بدلیل عدم دسترسی به وامی چند میلیونی قادر به اتمام دوران نامزدی نبوده و همچنان باید با مشکلات عدیده روبرو باشند که با عملیاتی شدن پرداخت وام ازدواج بدون دردسر تعداد بسیار قابل توجهی از زوجهای جوان به آغاز زندگی مشترک و طبیعتا با فاصله زمانی دو ساله با فرزند آوری اقدام خواهند کرد. 8- دولت قادر است با پرهیز از بحث ها و طرحهای پیچیده و بی حاصل با چند اقدام ساده و عملی و قابل نظارت مذکور به دغدغه جدی و ماندگار تحت عنوان سالخوردگی جمعیت و کاهش فرزند آوری خاتمه دهد.
<<پاسخ به این نظر
14:32 16 ارديبهشت 93
plus  1  
min   0
محسن
1- جام جم تلاش کرد با انتخاب تیترهای بازار مسکن به حرکت درآمد ، هواپیمای مسافری بدون چرخ به زمین نشست ، 5000 پزشک در مناطق محروم ماندگار می شوند ، 45 میلیارد تومان فروش الکترونیک کتاب در نمایشگاه و عطر امید در باغهای چای صفحه مثبت و امید بخش داشته باشد. 2- رونق بازار مسکن به دو دلیل افزایش توان مالی تقاضا و کاهش قیمت مسکن ممکن است که هیچ یک از دو گزینه واقع نشده است بنابر این منظور تیتر از تحرک بازار به رشد قیمتها که با عکس العمل منفی و مثبت تقاضا و عرضه همراه است می باشد تحرک به معنای رونق خرید و فروش نیست. 3- قطعا افکار عمومی از شنیدن تبحر خلبان در به زمین نشاندن هواپیمایی با نقص فنی و سلامت کلیه مسافرین و کادر پروازی شادمان و سپاسگذارند همانطور که شنیدن خبر مشابه در هر نقطه از زمین به ابراز خوشحالی مردم می انجامد اما برای ما و بدلیل تکرار پذیری با درصدی از استرس و وحشت از سلامت خطوط هوایی نیز همراه است بنابر این تیتری مثبت با پیامهای پنهان منفی تولید شده است. 4- حضور پزشکان در مناطق محروم شاید از مهمترین اخبار قابل انتشار باشد اما دلایل ماندگاری و ماندگاری این ماندگاری به تجربه گذشته چندان قابل اعتماد و اتکا نیست حضوری که علی رغم برخوداری از پشتوانه های قانونی از امکان ماندگاری برخودار نیست فراموش نکنیم تمامی دست اندکاران تحقق چنین طرحی انسانی بهر دلیلی همگی در تهران حضور داشته و حتی مایل به بازگشت به مرکز استانشان نیستند. در عین حال در صددند برای دیگران طراحی کنند. نکته دوم اینکه بنابر این گزارش هم اکنون حداقل مناطق محروم با 5000 پزشک عمومی روبرو هستند کمبودی که در مورد پزشکان متخصص و متبحر قطعا صد در صد خواهد بود. 5- فروش 44 میلیاردی کتاب می تواند خبری مهم و البته نگران کننده باشد مهم که بهرحال 44 میلیارد تومان کتاب یا اقلام فرهنگی طی ده روز به فروش رفته است و نگران کننده که عدد با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت کتاب از تغییر معناداری نسبت به سال گذشته برخوردار نیست یعنی اینکه بخش قابل توجهی از خرید کتاب کما فی السابق توسط دانشگاهها ، کتابخانه ها ، سازمانها و مراکز دولتی صورت می گیرد که توجهی به قیمت کتاب نداشته و بر اساس سفارش های دریافتی و تأمین بودجه فرهنگی سالانه در اختیار بازار و نمایشگا کتاب قرار می گیرد بنابر این آمار مذکور برای اهالی بازار کتاب چندان خوشایند نخواهد بود. 6- عطر امید تیتر و خبری تصوری است که با استفاده از عکسی تزیینی رونق و پویایی بازار تولید چای در کشور را مورد توجه قرار داده است اما خبر به مبلغ 165 میلیارد تومانی تخصیص اعتبار برای خرید تضمینی اشاره می کند وجامعه چایکاران و بازار چای می دانند که مشکلات بازار چای صرف پیش فرش یا اتکا بر قیمت تضمینی نیست بلکه حجم عظیم وارادات چایی است که می تواند بدون رعایت شرط خرید داخلی برای اخذ مجوز واردات چای خارجی شکل می گیرد تقاضایی که با اتکا بر روند غیر قانونی به بازار عرضه داخلی مراجعه نداشته و بازار چای داخلی ناچار از فروش به قیمت کف تضمینی خواهد بود. 7- ضمن تقدیر از تلاش جام جم در مثبت گزینی تیترهای صفحه اول ضروری است با تکیه بر درایت تخصصی که نزد همکاران مطبوعاتی وجود دارد تلاش نمایند با افزایش جنبه بار آگاه سازی در کنار اطلاع رسانی تأثیر گذاری منفی درون خبری تیتر را تا حد ممکن کاهش دهند.
<<پاسخ به این نظر
13:42 21 ارديبهشت 93
plus  1  
min   0
مهرداد
سلام ممنون از سایتتون ولی نمی دونم چرا صفحه اول یه روزنامه پر ادعا مثل وطن امروز رو نداشتید . ای کاش کامل بودید من اخبار وطن رو هم دنبال می کنم خوب می نویسه
<<پاسخ به این نظر
20:57 19 آبان 93
plus  0  
min   0
کد خدا
باسلام.میخواستم خداقوتی بگم به تمام همکارانتان امیدوارم که در تمام کارتان موفق و پیروز باشید
<<پاسخ به این نظر
22:53 27 آذر 93
plus  0  
min   0
saeed messi
مراسم توپ طلا چه وقت برگزار می شود؟
<<پاسخ به این نظر
12:38 17 دي 93
plus  0  
min   0
مطالب مرتبط