تئوری و تکنولوژی شیشه

تئوری و تکنولوژی شیشه

تئوری و تکنولوژی شیشه

تعداد بازدید: 15740
کد مطلب: 7066
تاریخ انتشار: 15:02 10 خرداد 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 16:10 19 آذر 1391
 
 

شیشه (Glass) ماده ای است که تحت آزمایش پراش پرتو ایکس آمورف یا بی شکل است و از خود رفتار ویژه انتقال به حالت شیشه ای را بروز می دهد. این پدیده رفتاری است که یک فاز آمورف جامد هنگام حرارت دادن به نمایش گذاشته و در آن تغییرات کم و بیش ناگهانی برخی خواص (مانند ظرفیت گرمایی و ضریب انبساط حرارتی) از مقادیر خاص جامدات بلوری به مقادیر مخصوص به مایعات دیده می شود. دمای این تغییرات ناگهانی به دمای انتقال به شیشه یا Tg موسوم است.