معرفی کتاب آمار مهندسی به همراه تست‌ ... (699)

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل رگرسیون

معرفی کتاب آمار مهندسی به همراه تست‌ ... (699)

تعداد بازدید: 5999
کد مطلب: 699
تاریخ انتشار: 15:18 16 آذر 1390
تاریخ آخرین ویرایش : 11:36 27 بهمن 1390
 
 

تجزیه و تحلیل رگرسیون

رگرسیون خطی ساده

تخمین معادله خط رگرسیون

خواص خط رگرسیون

رگرسیون در جامعه نرمال

تخمین نقطه ای و فاصله ای برای پارامترهای مدل

آزمون فرض در مورد پارامترهای خط رگرسیون

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی نمونه ای (r)

آزمون معنی داری p

آزمون کمبود برازش

سوالات سراسری و آزاد مهندسی صنایع-صنایع با پاسخ تشریحی

سوالات سراسری مهندسی صنایع- سیستم با پاسخ تشریحی