معرفی کتاب ریاضی عمومی 2 ویژه ... (5327)

2. توابع برداری، معادلات پارامتری خم

معرفی کتاب ریاضی عمومی 2 ویژه ... (5327)

تعداد بازدید: 10729
کد مطلب: 5327
تاریخ انتشار: 11:50 13 ارديبهشت 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 08:52 14 ارديبهشت 1391
 
 

توابع برداری

حد و پیوستگردی توابع برداری

انتگرال یک تابع برداری

مشتق یک تابع برداری

معادلات پارامتری خم

تنوع نمایش پارامتری یک خم

سایر ویژگی های خم

طول خم

تابع طول قوس و پارامتری کردن بر حسب طول قوس

دستگاه TNB(کنج فرنه)

مؤلفه های مماس و قائم شتاب – محاسبه انحنای خم

تاب یا پیچش خم – محاسبه تاب

صفحات بوسان، نرمال، مماس

خم های مسطح- شکل های پارامتری مقاطع مخروطی

انحنای خم های مسطح

دایره بوسان- دستگاه مختصات قطبی