معرفی کتاب ریاضی عمومی 1 قابل ... (5318)

5. مختصات قطبی

معرفی کتاب ریاضی عمومی 1 قابل ... (5318)

تعداد بازدید: 4927
کد مطلب: 5318
تاریخ انتشار: 11:44 13 ارديبهشت 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 15:28 13 ارديبهشت 1391
 
 

تعاریف مقدماتی

تقارن و دوران در مختصات قطبی

رسم نمودار در مختصات قطبی

نمودار قطبی به عنوان یک منحنی پارامتری

مساحت ناحیه محدود توسط نمودار قطبی

طول قوس نمودار قطبی

حجم و مساحت حاصل از دوران نمودار قطبی