معرفی کتاب سیری در ریاضیات مهندسی (5283)

سری فوریه و بسط فوریه توابع متناوب (فصل اول)

معرفی کتاب سیری در ریاضیات مهندسی (5283)

تعداد بازدید: 3930
کد مطلب: 5283
تاریخ انتشار: 11:09 13 ارديبهشت 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 17:58 13 ارديبهشت 1391
 
 

مقدمه

سری تابعی و سری فوریه

محاسبه ضرایب اویلر-فوریه

شرایط دیریکله (دیریخله، دیریشله)

بسط فوریه: توابع زوج و فرد، تابع در نیم دامنه

صورت مختلط (نمایی) بسط فوریه

اتحاد پارسوال

نامساوی بسل

تبدیل فوریه و انتگرال فوریه

هسته پوآسون

سری فوریه دوگانه و سه گانه (دوقلو و سه قلو)