معرفی کتاب خلاصه مباحث اساسی ... (5173)

تحلیل حساسیت و برنامه ریزی پارامتریک (فصل پنجم)

معرفی کتاب خلاصه مباحث اساسی ... (5173)

تعداد بازدید: 2760
کد مطلب: 5173
تاریخ انتشار: 12:44 12 ارديبهشت 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 08:57 13 ارديبهشت 1391
 
 

تغییر در بردار هزینه

حالت 1: XK غیر پایه است

2: XK پایه است

تغییر در سمت راست

تغییر در ماتریس محدودیت

حالت 1.تغییرات در بردارهای فعالیت ستون های غیرپایه و 2.در ستون پایه

افزودن یک فعالیت و محدودیت جدید

سوالات چهارگزینه فصول با پاسخ

سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 85 و 87 -مهندسی صنایع-صنایع با پاسخ

کنکور کارشناسی ارشد سال 84 و 85 مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی، اجتماعی با پاسخ

منابع