معرفی کتاب شرح جامع ژنتیک مهندسی ... (5140)

وراثت جنسیت و صفات وابسته به جنس (فصل چهارم)

معرفی کتاب شرح جامع ژنتیک مهندسی ... (5140)

تعداد بازدید: 6349
کد مطلب: 5140
تاریخ انتشار: 10:11 12 ارديبهشت 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 12:21 12 ارديبهشت 1391
 
 

مکانیسم های کروموزوم های جنسی

موازنه ژنتیکی

هاپلودیپلوئیدی

اثرات یک ژن منفرد

اثر محیط بر روی جنسیت

تعیین جنسیت در گیاهان

ژیناندرومورف ها (GYNANDROMORPH)

جبران مقداری (DOSAGE COMENSTION)

وراثت ژن های وابسته به جنس

تنوع صفات وابسته به جنس

صفات متأثر از جنس (SEX-INLLUENCED TRIATS)

صفات محدود به جنسی (SEX LIMITED GENES)

Xهای به هم چسبیده