معرفی کتاب شرح جامع ترمودینامیک ... (4589)

محلولها (فصل هشتم)

معرفی کتاب شرح جامع ترمودینامیک ... (4589)

تعداد بازدید: 5632
کد مطلب: 4589
تاریخ انتشار: 15:23 04 ارديبهشت 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 16:30 04 ارديبهشت 1391
 
 

تعاریف

روابط اساسی خواص مولال

معادله های ترمودینامیکی شامل خواص جزئی

مفهوم اکتیویته (A)

محاسبه ˉGA بر حسب G

محلول ایده آل و خواص آن

ضریب اکتیویته (Activity Coefficient)

اعمال رابطه گیبس-دو هم برای محاسبه اکتیویته

محاسبه تقسیم خواص محلول

محلولهای با قاعده یا بسامان (Regular)

تابع اضافی (Exces function)