مـعرفی کتاب مقاومت مصالح

2 تنش و کرنش- بارگذاری محوری

مـعرفی کتاب مقاومت مصالح

تعداد بازدید: 8284
کد مطلب: 187
تاریخ انتشار: 18:37 25 آبان 1390
تاریخ آخرین ویرایش : 15:15 25 ارديبهشت 1391
 
 

مقدمه

کرنش عمودی تحت بار محوری

نمودار تنش- کرنش

تنش حقیقی و کرنش حقیقی

قانون هوک، مدول کشسانی

رفتار کشسان ماده در برابر رفتار مومسان آن

براگذاری مکرر؛ خستگی

تغییر شکل عضوها در بارگذاری محوری

مسئله هایی که از نظر ایستایی نامعین اند

مسئله هایی که در آنها دما تغییر می کند

نسبت پواسون

بارگذاری چند محوری؛ تعمیم قانون هوک

انبساط حجمی، مدول حجمی

کرنش برشی

بحث بیشتر درباره ی تغییر شکلهای  تحت بارگذاری محوری؛

رابطه میان G، و V، E

توزیع تنش و کرنش تحت بارگذاری محوری؛ اصل سن و نان

تمرکز تنش

تغییر شکل مومسان

تنش های ماده

دوره و خلاصه