معرفی کتاب مقاومت مصالح

فصل 5 پیچش

معرفی کتاب مقاومت مصالح

تعداد بازدید: 17662
کد مطلب: 174
تاریخ انتشار: 15:28 25 آبان 1390
تاریخ آخرین ویرایش : 11:07 23 ارديبهشت 1391
 
 

مقدمه

 کاربرد روش مقطع

فرض های اساسی

رابطه ی پیچش

نکاتی در باره ی رابطه ی پیچش

طراحی میله های استوانه ای در پیچش

زاویه ی پیچش میله های استوانه ای

 تنش ها و نغییر شکل های برشی در میله های استوانه ای در ناحیه ی غیرارتجاعی

 تمرکز تنش

پیچش میله های منشوری (با مقطع غیر دایره)

پیچش اعضای تو خالی جدارنازک

اتصال محور های انتقال دهنده ی لنگر پیچشی

مسائل فصل پنجم