معرفی کتاب انتقال جرم و عملیات واحد ... (1350)

فصل دوازدهم: فیلتراسیون و کریستالیزاسیون

معرفی کتاب انتقال جرم و عملیات واحد ... (1350)

تعداد بازدید: 13029
کد مطلب: 1350
تاریخ انتشار: 20:05 17 دي 1390
تاریخ آخرین ویرایش : 15:09 27 بهمن 1390
 
 

بخش اول: فیلتراسیون

تعریف

جنس صافی

خصوصیات صافی

کمک صافی (Filter Aid)

کاربرد انواع فیلترها

تقسیم بندی فیلتراسیون از بابت فشار

تفکیک فیلتراسیون از بابت جداسازی

اصول کیک فیلتراسیون

فیلتراسیون پیوسته و سانتریفوژی

بخش دوم: کریستالیزاسیون

تبلور

تعادل جامد-مایع

هسته زائی

رشد کریستال

انواع دستگاه های کریستالیزاسیون