معرفی کتاب اصول و محاسبات مهندسی پالایش (1300)

فصل هشتم: فرآیندهای پالایش

معرفی کتاب اصول و محاسبات مهندسی پالایش (1300)

تعداد بازدید: 12865
کد مطلب: 1300
تاریخ انتشار: 01:26 15 دي 1390
تاریخ آخرین ویرایش : 14:55 27 بهمن 1390
 
 

فرآیندهای پالایش

تقطیر جزء به جزء

فرآیندهای شیمیائی

کراکینگ یا شکست (Cracking)

1-کراکینگ حرارتی یا پیرولیز (Thermal Cracking or Pyrolysis)

دستگاه کاهش گرانروی

کک سازی تاخیری

2-کراکینگ حرارتی در حضور بخار آب (Steam Diluted ThermalCracking)

فرآورده های کراکینگ حرارتی

3-کراکینگ کاتالیزوری (Catalytic Cracking)

کت کراکر یا کراکینگ به وسیله کاتالیست سیال

شرح فرآیند

فرآورده های کراکینگ کاتالیزوری

4-کراکینگ با بخار آب (Steam Cracking)

هیدروکراکینگ یا شکستن هیدرو کربن ها توسط هیدروژن (Hydrocracking)

دستگاه آیزوماکس

فرآورده های هیدروکراکینگ

ویژگی اصلی هیدروکراکینگ

نقش هیدروژن

خوراک واحد هیدروکراکینگ

واکنش های واحد هیدروکراکینگ

واحدهای هیدروکراکینگ در ایران

کاتالیست های مورد نیاز پالایشگاه ها

غیر فعال شدن کاتالیست ها

واکنش های کاتالیزوری جامد

مشخصات اصلی کاتالیست ها

بازسازی کاتالیزوری

روش های بازسازی کاتالیزور

تبدیل کاتالیستس یا ریفورمینگ (Reforming)

خوراک واحدهای ریفورمینگ

اثر پارامترهای عملیاتی در واحد ریفورمینگ

فرآورده های ریفورمینگ

شرح عملیات و واکنش های بخش تصفیه (Unifying)

1-گوگردگیری (Desulfurization)

2-نیتروژن گیری

3-جداسازی اکسیژن

4-اشباع الفین ها

شرح عملیات و واکنش های بخش پلاتفرمر (Platformer)

واکنش های واحد پلاتفرمر

1-هیدروزن زدائی از نفتین ها و آروماتیک ها (Dehydrogenation)

2-کراکینگ هیدروژنی پارافین ها

3-ایزومری شدن

4-حلقوی کردن

ترکیب هیدروکربن ها با یکدیگر (unification)

الف)ایزومریزاسیون

ب)پلیمریزاسیون (Polymerization)

آلکیلاسیون ،عملیات پیوند یا آلکیل دار کردن (Alkylation)

الف)آلکیل دار کردن در مجاورت اسید سولفوریک (H2 SO4)

ب)آلکیل دار کردن در مجاورت اسید هیدروفلوئوریک (HF)

خوراک واحدهای آلکیلاسیون

فرآورده های آلکیلاسیون

مقایسه روش های اسید هیدروفلوئوریک و اسید سولفوریک

متغیرهای عملیاتی فرآیند آلکیلاسیون

تصفیه برش ها

اختلاط فرآورده ها

هیدروژن دار کردن (Hydrogenation)

الف) هیدروژن دار کردن افزایشی (Additional Hydrogenation)

ب) هیدروژنالیز (Hydrogenalyse)

هیدروژن زدایی (Dehydrogenation)

هیدراسیون و دهیدراسیون (Hydration& Dehydration)

هیدروفرمیلاسیون (Hydroformylation)

مسیر فرآیندی محصولات تقطیر در اتمسفر (Atmospheric Distillation)

1-محصول بالاسری یا فرآورده بالای برج تفکیک (LSRG و HSRG)

سیستم تثبیت کننده

2-نفتای امتزاج (Blending Naphtha) B.N.

3- نفت سفی د (Kerosen)

4-محصول گازوئیل سبک (Light Diesel) L.D

5-محصول باقی مانده اتمسفری

مسیر فرآیندی محصولات تقطیر در خلأ (Vacuum Distillation)

1-Light Slop

2-محصول دیزل سنگین (Heavy Diesel) H.D

3-خوراک آیزوماکس (Isomax Feed)

4-ماده اولیه روغن (Lube Distillate)

5-محصول Vacuum Slop

6-محصول Vacuum tar

اثر ایجاد تغییرات دما در عملیات برج تقطیر در خلأ

الف) گرم کردن و تبخیر جزئی خوراک برج تقطیر در خلأ

جمع آوری ته مانده برج خلأ

کنترل مقدار قیر، همراه بخار صعودی در برج

ب) سرد کردن محصول

دستگاه ها و واحدهای پالایشگاه

واحد یونیفاینر نفت گاز

دستگاه تهیه گاز مایع

دستگاه های تصفیه گاز و بازیافت گوگرد

واحد تهیه ازت (نیتروژن)

واحد گوگرد زدایی نفتا (نفتایونیفاینر)

واحد تهیه قیر (آسفالت)

مجتمع روغن سازی

الف) دستگاه آسفالت گیری

ب) دستگاه استخراج مواد آروماتیکی

ج) دستگاه موم گیری

د) دستگاه تصفیه روغن با گاز هیدروژن

ه) دستگاه امتزاج روغن

سرویس های آب و برق و بخار (Utilities)

دیگ های بخار

تقسیم بندی انواع دیگ بخار

واحد بازیابی بخار (واحد صنعتی گاز)

تصفیه آب (Water Treatment)

واحد تصفیه و بازیافت آب های آلوده

واحد تصفیه آب های بهداشتی

واحد تصفیه آب های ترش