آموزش نرم افزار word 2007 - فصل دوم

رسم جدول در نرم افزار word 2007

آموزش نرم افزار word 2007 - فصل دوم

تعداد بازدید: 88417
کد مطلب: 11852
تاریخ انتشار: 11:55 26 مرداد 1391
تاریخ آخرین ویرایش : 15:58 12 شهريور 1391
 
 

جدول:

Insert --> Tables --> Table

با انتخاب این گزینه و باز شدن منو با 3 روش انتخاب جدول روبه رو می‌شویم:

روش اول: Insert Table با درگ روی سلول های آماده به تعداد مورد نظر.

روش دوم: Insert Table در قسمت پایین منو ، باز شدن پنجره و نوشتن تعدادسطرو ستون مورد نظر، تایید و درج جدول.   

روش سوم:Draw Table  باکلیک روی این گزینه ، نمایش مداد و کشیدن جدول.

درادامه گزینه های:

 • Convert Text to Table تبدیل نوشته به جدول.

 • Excel Spreadsheet بازشدن صفحه اکسل برای انجام کارهای اکسل در ورد.

 • Quick Tables مدل­های مختلف جدول­های سریع که برای تقویم مناسب است با 1 گزینه:

 • Save Selection to Quick Table Gallery ذخیره مدل­های طراحی شده درگالری با کشیدن جدول 2 تب جدید Design  و Layout به عنوان Table Tools به نوار عنوان اضافه می­ شود.

تب Design دارای 3 بخش است:

 

Design --> Table Style Options

Design --> Table Styles

Design --> Draw Borders

 

بخش اول: Table Style Options با 6 گزینه: 

 1. Header Row بالاترین سطر ، تغییردرسرتیتراول

 2. Total Row آخرین سطر ، قالب خاص سطر آخر

 3. Banded Row سطر های شطرنجی ، یکی درمیان

 4. First Column ستون اول ، تغییردراولین ستون

 5. Last Column ستون قبل ، قالب ستون آخر

 6. Banded Column ستون های شطرنجی ، یکی در میان

انتخاب سطراول (عناوین) و دادن مدل به این سطر از قسمت Shading

مشاهده خطوط راهنما (شطرنجی) ازتب View --> Gridlines

برای جمع بندی مطالب درستون و سطرآخربا انتخاب گزینه هایBanded Column and Banded Row می توان آخرجدول رابه شکل ویژه درآورد.

بخش دوم: Table Styles با 3 گزینه:

 1. Table Styles مدل های آماده طراحی شده وپنجره این بخش شامل:
 • Modify Table Styles تنظیم سبک.

 • Clear پاک کردن.

 • New Table Style باز شدن پنجره Create New style from ایجاد سبک.

جدول جدید شامل: نام سبک، نوع تایپ ( جدول )، مبنای سبک ( نرمال )، اجرای قالب بندی روی تمام جدول: سطراول ، سطرآخر ، اولین ستون ، آخرین ستون ، ســـطرهای فرد و زوج ، ستون­ های فرد و زوج ، سلول گوشه بالا چپ و...

 • Only in this document انتخاب طرح جدید برای این سند.

 • New documents based on this template انتخاب طرح جدید برای اسناد جدید.                     

 • Format شامل:

 • Table Properties خصوصیات جدول.

 • Borders and Shading کادرکشی و رنگ آمیزی.

 • Banding کادر دورسطرها و ستون ها.

 • Font تغییرات قلم.

 • Paragraph پاراگراف.

 • Tabs پرش­ ها.

 1. Shading رنگ داخل سلول‌های جدول

 2. Borders قاب دورجدول

بخش سوم: Draw Borders با 5 گزینه:  

 1. Line Styleانواع خطوط

 2. Line Weight تعیین ضخامت خطوط

 3. Pen Color رنگ مداد

 4. Draw Table کشیدن بامداد

 5. Eraser پاک کن

فلش انتهای این بخش پنجره Borders and Shading برای تنظیمات بیشتر بازمی­ شود.

میانبرهای مهم جدول:

 • قبل از کشیدن جدول ابتدا Ctrl و Shift راست، سپس درج جدول انجام شود.

 • با بزرگ شدن اندازه نوشته(Font)سلول جدول هم بزرگ می ­شود.

 • با کلیدهای جهتی Arrow Key))درسلول‌ها حرکت می­ کنیم.

 • با Tab درسلول ها به جلو حرکت می­ کنیم.

 • با Tab و Shift درسلول ها به عقب حرکت می­ کنیم.

 • اگردرسلول آخرباشیم با فشردن دکمه Tab یک سطراضافه می­ شود.

 • با فشردن دکمه Enter ارتفاع سلول بزرگ ترمی شود و با Back Space به عقـــــــــب برمی­ گردد.

 • بادرگ روی مربعی که درپایین و آخرجدول ظاهر می شود، جدول کوچک تر یا بـــــــزرگ می­ شود.

 • با قرارگرفتن روی علامت + (با چهارفلش) درسمت راست و بالای جدول و درگ،جابه جایی کل جدول انجام می شود. با یک بارکلیک روی این علامت جدول انتخاب می­ شود.

 • برای تغییراندازه سطر‌ها و ستون‌ها روی خط قرارمی گیریم و با ظاهر شدن علامات = (با 2 فلش دربالا و پایین) و 11 (با 2 فلش در دو طرف) درگ می‌کنیم.

 • اگر روی شیارها (مرزها و خطوط جدول) دو بارکلیک کنیم عرض سلول به اندازه کل نوشته می­ شود (fit کردن عرض جدول با نوشته ها).

انتخاب­ها:

 • انتخاب یک سلول: کلیک داخل آن سلول.

 • انتخاب چند سلول: درگ سلول ها به تعداد مورد نظر.

 • انتخاب یک ستون: قرارگرفتن دربالای ستون، ظاهرشدن فلش سیاه رنگ و کلیک و یا درگ تا انتهای ستون.

 • انتخاب یک سطر: قرار گرفتن درحاشیه سطر ( اگرجدول ازسمت چپ باشد ، فلش مـــــاوس برعکس حالت عادی است ) و کلیک. گزینه بهتر برای انتخاب یک سطر ، درگ روی همـــــان سطر است.

 • انتخاب کل جدول: Layout --> Select

 • انتخاب کل جدول و Delete حذف محتویات داخل جدول.

 • انتخاب کل جدول و Back Space حذف کل جدول.

 • انتخاب کل جدول با یک خط ازبالا به پایین و Delete حذف کل جدول.

تبLayout  دارای 6 بخش است:

Layout --> Table

Layout --> Rows & Columns

Layout --> Merge

Layout --> Cell Size

Layout --> Alignment

Layout --> Dat

بخش اول: Table با 3 آیتم:   

 • Select انتخاب کردن با 4 گزینه:
 1. Select Cell انتخاب سلول

 2. Select Column انتخاب ستون

 3. Select Row انتخاب سطر

 4. Select Table انتخاب جدول

تنظیم فونت و رنگ و ... از تب Home انجام می­ شود. وسط چین کردن نوشته پس از انتخاب آن از تب Home انجام می­ شود. اگر کل جدول انتخاب شود وسط چیـــن برای  کل نوشته های جدول اعمال می­ شود.

 • View Gridlines مشاهده خطوط راهنما ، خط های کناری و دور جدول یا مرز جدول. انتخاب مرز جدول با نقطه چین در چاپ مشاهده نمی­ شود.

 • Properties باز شدن پنجره Table Properties دارای 4 تب:

تب اول Table با 6 آیتم: 

 • Size  اندازه به سانتی متریا درصد

 • Alignment ترازبندی،موقعیت جدول درصفحه

 • Text Wrapping با2 گزینه :

 1. None

 2. Around با انتخاب این گزینه Positioning با 4 آیتم فعال می­ شود:

 • Horizontal موقعیت مکانی افقی جدول.

 • Vertical موقعیت مکانی عمودی جدول.

 • Distance from surrounding text فاصله جدول ازمتن دورآن.

 • Options --> Move with text این گزینه معمولا فعال است.

Table Direction با 2 گزینه:
 

 1. Right-to-Left

 2. Left-to-Right این گزینه معمولا فعال است.

 • Borders and Shading

 • Options

برای نوشتن عنوان جدول ، راست کلیک روی علامــــت + سمت راست بالای جــــــدول سپس انتخـــــاب Insert Caption با 5 آیتم:

 • Caption نوشتن عنوان مورد نظر

 • Labe انتخاب علامت مورد نظرو Position موقعیت علامت دربالا و  پایین

 • New Label ساخت علامت جدید

 • Numbering انتخاب نوع شماره

 • Auto Caption اضافه کردن                                                

تب دوم: Row با 4 آیتم:

 • Size اندازه به سانتی متر یا درصد 

 • Options با 2 گزینه:

 1. Allow row to break across pages معمولا فعال است.

 2. Repeat as header row at the top of each page تکرارسطر هدر در تمام صفــحات.

 • Previous Row سطر قبل

 • Next Row سطر بعد

تب سوم: Column با 4 آیتم:   

 • Size اندازه                                                 

 • Previous Column ستون قبل

 • Next Column ستون بعد

 • Preferred width عریض کردن ستون ها

تب چهارم: Cell با 4 آیتم:         

 • Size اندازه به سانتی متر یا درصد                        

 • Preferred width عریض کردن سلول ها

 • Vertical alignment موقعیت عمودی نوشته

 •  Optionsباز شدن پنجره Cell Margins با3 گزینه:
 1. Same as the whole table جهت های چهارگانه.

 2. Wrap Text فعال است.

 3. Fit Text مناسب کردن نوشته درسلول.

با راست کلیک روی علامت + سمت راست بالای جدول و انتخابTable Properties  گزینه های فوق دردسترس است.

بخش دوم: Rows & Columns با 5 آیتم:   

 • Delete حذف کردن با 4 گزینه:
 1. Delete Cell حذف سلول ، باز شدن پنجره شامل 4 آیتم:
 • Shift Cells Right حذف یک خانه و به راست کشیده شدن سایرخانه­­­­ ها  (تو رفتگی)
 • Shift Cells Up بالا رفتن خانه های پایین

 • Delete entire row حذف سطر

 • Delete entire column حذف ستون

با گرفتن دکمه Alt و درگ تورفتگی اصلاح می شود.

 1. Delete Columns حذف ستون محل قرار گرفتن مکان نما

 2. Delete Rows حذف سطر محل قرار گرفتن مکان نما

 3. Delete Table حذف جدول

 • Insert Above  اضافه شدن سطر بالای مکان نما

 • Insert Below  اضافه شدن سطر پایین مکان نما

 • Insert Left اضافه شدن سطر سمت چپ مکان نما

 • Insert Right  اضافه شدن سطر سمت راست مکان نما

فلش انتهای این بخش محاوره­ای Insert Cells  با 4 گزینه:

 1. Shift Cells Left

 2. Shift Cells Down

 3. Insert entire row

 4. Insert entire column

بخش سوم: Merge ادغام با 3 آیتم:

 • Merge Cells یکی کردن خانه هابرای نشان دادن نتیجه.

 • Split Cells خرد کردن یک سلول به چند سلول و بازشدن پنــجره برای تعیین ستون و سطر.

 • Split Table خرد کردن جدول.

کلیک در بخشی از جدول، جدول را از همان قسمت دو تکه می کند. به بیان دیگر جدا کردن جدول در سطری که اشاره گر در آن است.

برای برگشت به حالت قبل با کلیک در سطر اول جدول جدید و Delete .

با راست کلیک روی علامت + (با 4 فلش در 4 طرف) در گوشه بالای جدول نیزگزینـــــه‌های فوق را داریم.

بخش چهارم: Cell Size اندازه­ سلول­ها با 3 آیتم: 

 • Table Row Height اضافه شدن به ارتفاع ستون ها

 • Table Column Width اضافه شدن به عرض سطرها

بهتر است تغییر دراندازه جدول با انتخاب کل جدول و در تمام سطرها و ستون ها اعمال شود ، درغیـر این صورت جدول به هم می‌ریزد.

 • Auto Fit وفق دادن جدول با محتویات آن از 3 طریق:
 1. Auto Fit Contents وفق دادن عرض جدول با نوشته‌های داخل آن.

 2. Auto Fit Window ثابت ماندن عرض پنجره­ها. این گزینه پیش فرض است و عرض سلول­ها را تا جایی که پنجره جا دارد می­کشد.

 3. Fixed Column Width شکسته شدن نوشته درانتهای ستون و رفتن به ســطربعد.

تغییرات Auto Fill برای تمام جدول اعمال می­ شود.

بخش پنجم: Alignment ترازبندی با 3 آیتم: 

 • Alignment چیدمان نوشته­ ها درجدول ازلحاظ افقی وعمودی. با 9 آیتم :
 1. Align Top Left

 2. Align Top Center

 3. Align Top Right

 4. Align Center Left

 5. Align Center بهترین گزینه

 6. Align Center Right

 7. Align Bottom Left

 8. Align Bottom Center

 9. Align Bottom Right

 • Text Direction جهت نوشته­ ها را تغییرمی­دهد: ازبالا به پایین ، ازپایین به بالا ، افقی و عمـــــودی                         

     این گزینه در Text Box نیز هست.

 • Cell Margins تنظیم حاشیه سلول­ ها ،  با 3 گزینه:                           
 1. Default cell margins فضابا حاشیه جدول از راست، چپ، بالا و پایین.

 2. Allow Spacing between cells مشبک شدن سلول ها.

 3. Automatically resize to contents این گزینه فعال است.

با غیر فعال شدن Allow Spacing … و Automatically resize … فاصله سلول‌ها از بیـــــن می ­رود و به هم می­­­­­­­­­ چسبد.

بخش ششم: Data داده با 3 آیتم:  

 • Sort مرتب کردن ، بازشدن پنجره با 5 گزینه:
 1. Sort by اولویت اول برای مرتب کردن.

 2. Then by اولویت دوم در صورت تکراری بودن اولویت اول.

 3. Then by اولویت سوم در صورت تکراری بودن اولویت دوم.

مرتب کردن در مورد متن ، شماره و تاریخ با دو حالت Ascending (صعودی) و Descending (نزولی) انجام می­ شود.

 1. My list has با 2 آیتم:
 • Header Row برای انتخاب تیتر باید فعال باشد.

 • No Header Row

 1. Options تنظیمات بیشتر

اگر در جدولی نوشته ها هم فارسی باشد و هم انگلیسی در ستون اول حرف اول بزرگ و درستون بعــد همه حروف کوچک نوشته می‌شود.

 • Repeat Header Rows   تکرارشدن تیتر وقتی جدول طولانی است و به صفحات بعد کشـیده می­ شود.

اگرسطرخالی داشته باشیم درصعودی صفردرنظرمی‌گیرد و اول می‌آید ودرنزولی برعکس.

 • Convert To Text تبدیل کردن متن به 3 گزینه:
 1. Paragraph marks به شکل یک خط و زیرهم درآوردن آیتم ها ، که جالب نیست.

 2. Tabs فاصله بندی آیتم ها بدون کادر ، آیتم ها با ویرگول جدا می‌شوند. 

 3. Other تغییر ویرگول به علامتی دیکر مثل ستاره.     

 Convert nested tables این گزینه باید فعال باشد.

Insert --> Table --> Convert text to table

بردن نوشته­ها داخل جدول با 3 گزینه:

 1. Number of Column and Number of Row تعداد ستون و سطر به صورت پیــــش فرض.
 2. Fixed Column Width این گزینه باید فعال باشد فعال باشد.
 3. Separate Text to... جدا کننده متن چه علامتی باشد. علامت را تشخیص می‌دهد. پس ازنوشتن  آیتم ها درستون‌ های مورد نظر ، اگر علامت جدا کننده را صحیح انتخاب کرده باشیم ، تعداد سطر‌ها و ستون­ ها را اعلام می­ کند.
 • Formula فرمول نویسی ، با 3 گزینه:
 1. Formula محل نوشتن فرمول

فرمول با (=) شروع و با انتخاب یکی ازجهت­ های بالا، پایین، راست یا چپ ادامه مسیر تعیین می­­­ شود.

 1. Number Formula انتخاب قالب های عددی مثل درصد

 2. Paste Function انتخاب تابع مورد نظر

کاربردی ترین توابع: جمع ، ماکزیمم ، مینیمم ، میانگین ، تعداد و ...