معرفی کتاب آزمون کارشناسی ارشد مکانیک سیالات ... (1087)

فصل نهم: جریان های تراکم پذیر

معرفی کتاب آزمون کارشناسی ارشد مکانیک سیالات ... (1087)

تعداد بازدید: 11514
کد مطلب: 1087
تاریخ انتشار: 21:09 08 دي 1390
تاریخ آخرین ویرایش : 14:03 27 بهمن 1390
 
 

مقدمه

جریان تراکم پذیر و تراکم ناپذیر

مروری بر روابط ترمودینامیکی گاز کامل

سرعت صوت و انتشار موج

حالت های طبیعت انتشار آشفتگی برای سرعت های مختلف منبع متحرک

اثر تغییر مساحت روی خواص در جریان آنتروپی ثابت

روابط مهم حاکم در اثر تغییرات سطح مقطع بر روی مشخصه های فیزیکی در فرآیند آیزونتروپیک

وابستگی سیال تراکم پذیر به مشخصه های فیزیکی

روابط عدد ماخ برای جریان آیزونتروپیک

شرایط صوتی یا بحرانی

خفگی

موج ضربه ای عمودی

روابط موج ضربه ای عمودی

جریان فانو (fanno)

جریان رایلی (Rayleigh)

مسائل نمونه فصل ها

آزمون هر فصل و حل تشریحی آزمون ها