معرفی کتاب آزمون کارشناسی ارشد ماشینهای الکتریکی ... (1070)

فصل پنجم: ماشینهای الکتریکی DC

معرفی کتاب آزمون کارشناسی ارشد ماشینهای الکتریکی ... (1070)

تعداد بازدید: 4284
کد مطلب: 1070
تاریخ انتشار: 21:27 07 دي 1390
تاریخ آخرین ویرایش : 14:05 27 بهمن 1390
 
 
کار کماتاتور و جاروبکها

سیم پیچی آرمیچر

سیم پیچی رویهم

سیم پیچی موجی

مدل مداری ماشینها DC

حالت ژنراتوری و مدل مداری آن

حالت موتوری و مدل مداری آن

روشهای تحریک ماشینهای DC

تحریک جداگانه

تحریک خودی

معادلات اصلی حاکم بر عملکرد ماشینهای DC

عکس العمل آرمیچر

کاهش اثر عکس العمل آرمیچر

اثر جابه جا کردن جاروبکها

منحنی مغناطیسی

مشخصه های کاری موتورهای DC

موتور DC شنت

موتور DC سری

موتور کمپوند

راه اندازی موتورهای DC

طراحی و راه انداز موتور DC شنت

کنترل سرعت موتورهای DC

کنترل سرعت با تغییر مقاومت آرمیچر

کنترل سرعت توسط تغییر شار میدان

کنترل سرعت با تغییر ولتاژ ترمینال آرمیچر

مشخصه های کاری ژنراتورهای DC

مشخصه های ژنراتور DC با تحریک مستقل

مشخصه های ژنراتور DC با تحریک شنت

مشخصه های ژنراتور سری

مشخصه های ژنراتور کمپوند

تلفات و بازده ماشینهای DC

تلفات ماشینهای DC

بازده ماشینهای DC

تستهای طبقه بندی شده فصل پنجم

حل تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل پنجم