معرفی کتاب پژوهش عملیاتی 2 (تحقیق در عملیات) (1060)

فصل اول-تجزیه و تحلیل حساسیت

معرفی کتاب پژوهش عملیاتی 2 (تحقیق در عملیات) (1060)

تعداد بازدید: 27384
کد مطلب: 1060
تاریخ انتشار: 20:05 07 دي 1390
تاریخ آخرین ویرایش : 00:04 16 آذر 1391
 
 

تحلیل حساسیت اعداد سمت راست (منابع) bi

تحلیل حساسیت ضرایب تابع هدف cj

تحلیل حساسیت ضرایب متغیرهای تصمیم (ضرایب فنی) aij

اضافه شدن یک متغیر تصمیم جدید

اضافه شدن یک محدودیت جدید

برنامه ریزی خطی پارامتریک

انواع حالات برنامه ریزی پارامتری

روش حل مسایل برنامه ریزی پارامتری

برنامه ریزی پارامتری ضرایب تابع هدف cj

برنامه ریزی پارامتری برای اعداد سمت راست bi

برنامه ریزی پارامتری همزمان برای ضرایب تابع هدف و اعداد سمت راست

مسایل