آخرین اخبار لهستان - 1

آخرین اخبار لهستان

مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
مشهد/ خبرگزاری صدا و سیما/ اجتماعی همزمان با هفته میراث فرهنگی مجموعه‌‌ ای بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار در آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس تمبر اداره پژوهش معاونت امور موزه‌های سازمان کتابخانه‌ ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی امروز گفت: آثار این مجموعه بی‌ نظیر شامل تمبرها و تاریخچه پستی ایران در دوران قاجار گوشه‌ ای از تاریخ پرفراز و نشیب ارتباطات مردم ایران عصر قاجار را از سال 1247(تقریباً اواسط سلطنت ناصرالد ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:46 || 29 - ارديبهشت -94
اصفهان / خبرگزاری صدا و سیما / فرهنگی گزارش دارد انیمیشن قهرمان پوشالی با موضوع شکست اسرائیل غاصب مقابل اعتقادات مذهبی در اصفهان ساخته شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن علیرضایی سازنده این انیمیشن گفت: دراین انیمیشن 2 دقیقه ای شکست قطعی اسرائیل غاصب در برابر اعتقادات مذهبی مسلمانان به تصویرکشیده شده است. نویسنده و کارگردان این انیمیشن گفت: ساخت این انیمیشن به مدیریت و برنامه ریزی اعظم لطفی و انیمیت و تدوین مجید صابری دو ماه زمان برده است. وی با بیان اینکه انیمیشن قهرما ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:22 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / ورزشی 1394/02/29 تور دوچرخه سواری جاده دریای سیاه دیروز در ترکیه با حضور رکابزنان ایرانی ادامه یافت. به گزارش پایگاه اختصاصی مسابقات ، نتایج مراحل دوم و سوم این تور به شرح زیر است : * مرحله دوم - مسافت 173 کیلومتر از ترابزون تا اردو : 1- اونور بالکان از تیم ملی ترکیه 4:23:39 ساعت 2- اسماعیل آکسوی از ترکیه - تورکوشکر اسپور زمان مشابه 3- کمال کوچوک بی از تیم ملی ترکیه زمان مشابه در این ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 12:17 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / ورزشی 1394/02/29 بیست و دومین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی مردان و زنان جهان شب گذشته در چلیابینسک روسیه پایان یافت و تیم ایران برای دومین بار قهرمان جهان شد. به گزارش پایگاه اختصاصی مسابقات ، نتایج اوزان پایانی و نمایندگان ایران به شرح زیر است : ** مردان : * 63- کیلوگرم : 1- جواد آشاب از بلژیک 2- خوئل گونسالس از اسپانیا 3- ابوالفضل یعقوبی از ایران و سائول گوتیه رس از مکزیک ابوالفضل یعقوبی در دور اول استراحت کرد و سپس با برتری بر داوی ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 11:22 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / ورزشی 1394/02/29 بیست و ششمین دوره لیگ جهانی والیبال در سال 2015 در دسته دو ادامه یافت. به گزارش پایگاه اختصاصی مسابقات ، این رقابت ها با حضور 28 تیم از جمله ایران در سه گروه برگزار می شود که نتایج ادامه هفته اول دسته دوم و وضعیت سایر دسته ها به شرح زیر است : ** دسته دوم : هفته اول : کانادا 3 - 0 کوبا - کانادا با 6 امتیاز در صدر است و کوبا بدون امتیاز در رده دوم قرار دارد. در این گروه تیم های آرژانتین و بلغارستان نیز حضور ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 09:16 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / سیاسی 1394/02/29 00:37:08.23 طرح سهمیه بندی مهاجران بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا به علت مخالفت شدید برخی کشورها از جمله فرانسه، انگلیس و اسپانیا بخت زیادی برای تصویب ندارد. شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گزارش داد: وزرای امور خارجه و وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای گفتگو در خصوص روش های مقابله با بحران مهاجران تشکیل جلسه دادند. از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و سیصد مهاجر در دریای مدیترانه غرق شدند. مجری با اشاره به چراغ سبز اتحادیه اروپا ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 00:46 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / سیاسی 1394/02/28 00:37:08.23 طرح سهمیه بندی مهاجران بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دلیل مخالفت شدید برخی کشورها و از جمله فرانسه، انگلیس و اسپانیا شانس زیادی برای تصویب ندارد. شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گزارش داد: وزرای امور خارجه و وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای گفتگو در خصوص روش های مقابله با بحران مهاجران تشکیل جلسه دادند. از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و سیصد مهاجر در دریای مدیترانه غرق شدند. مجری با اشاره به چراغ سبز اتحادیه ا ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 23:56 || 28 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / سیاسی 1394/02/28 00:31:47.20 خبرنگار فرانس بیست و چهار در بروکسل گفت به نظر نمی رسد در شورای امنیت سازمان ملل متحد با عملیات نظامی جدید در مدیترانه مخالفتی شود. به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار، خبرنگار شبکه در بروکسل گفت موضوع نشست وزیران امور خارجه و دفاع اروپا در بروکسل بررسی جزئیات عملیات نظامی آینده اروپا در مدیترانه است. هدف این عملیات نابود کردن قاچاق انسان است. خبرنگار شبکه افزود اروپا می خواهد به صورت مرحله ای پیش برود. مرحله اول شام ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 18:51 || 28 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / ورزشی 1394/02/28 پرونده 875 تکواندوکار از 144 کشور در بیست و دومین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان (G12)،پس از 7 روز پیکار تا ساعاتی دیگر در ورزشگاه تراکتور شهر چلیابینسک روسیه بسته خواهد شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، بیست و دومین دوره مسابقات قهرمانی جهان در چلیابینسک روسیه جریان دارد و کیمیا علیزاده، ابوالفضل یعقوبی و مهدی خدابخشی در مرحله نیمه نهایی اوزان خود به مصاف حریفانشان خواهند رفت. تیم ملی تکواندوی مردان کشورمان که قهرمانی خ ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:32 || 28 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / سیاسی 1394/02/28 لهستان که بابت بازداشت دو مرد در یک زندان سری سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در خاک خود به پرداخت غرامت محکوم شده است بخشی از این غرامت را به قربانیان پرداخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه از ورشو، در ماه ژوئیه گذشته دادگاه حقوق بشر اروپا، ورشو را به علت همدستی در برنامه بازداشتگاه های سری سازمان سیا گناهکار تشخیص داد و این کشور را به پرداخت 130 هزار یورو به ابوزبیده (فلسطینی) و یکصد هزار یورو به عبدالرحیم النشیر ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:01 || 28 - ارديبهشت -94
به گزارش ایرنا از فدراسیون والیبال، لیگ جهانی والیبال سال 2015 از هشتم خرداد ماه در سطح یک این رقابت ها آغاز می شود که بر اساس تقویم این رقابت ها، تیم ملی والیبال ایران پس از برگزاری شش دیدار خارج از خانه از بیست و نهم خردادماه در شش مسابقه میزبان تیم های ملی آمریکا، لهستان روسیه در تهران خواهد بود.بر اساس قوانین لیگ جهانی برای هر مسابقه یک ناظر و
منبع : irna.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:56 || 28 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / ورزشی 1394/02/28 ناظر ویژه FIVB برای حضور در مسابقات والیبال لیگ جهانی تهران به کشورمان سفر می کند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، مسابقات والیبال لیگ جهانی 2015 از هشتم خرداد آغاز می شود که بر اساس تقویم مسابقات ، تیم ملی کشورمان پس از برگزاری شش دیدار خارج از خانه از بیست و نهم خرداد در شش مسابقه میزبان تیم های ملی امریکا، لهستان و روسیه خواهد بود. بر اساس قوانین لیگ جهانی برای هر مسابقه یک ناظر و دو داور بین المللی به کشور میزبان اعزام می شوند. ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:01 || 28 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / سیاسی 1394/02/28 خبرگزاری فرانسه در گزارشی از بروکسل نوشت در پی بروز یک رشته حوادث پی در پی غرق کشتی حامل مهاجران غیر قانونی که به کشته شدن صدها مهاجر انجامیده است ، اتحادیه اروپا در صدد است تا امروز دوشنبه از طرح بلندپروازانه استقرار نیروی دریایی در دریای مدیترانه برای مقابله با قاچاقچیان انسان در این منطقه حمایت کند. قرار است در چارچوب این عملیات بیسابقه که از ماه ژوئن آغاز خواهد شد ، کشتی های جنگی و هواپیماهای شناسایی در طول سواحل لیبی که ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 12:32 || 28 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / ورزشی 1394/02/27 بیست و دومین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی مردان و زنان جهان یکشنبه در چلیابینسک روسیه پیگیری شد. به گزارش پایگاه اختصاصی مسابقات ، نتایج و برنامه نمایندگان ایران به شرح زیر است : ** مردان : * 63- کیلوگرم : ابوالفضل یعقوبی امروز پس از استراحت در دور اول ، برابر داویلانی کروز از برزیل ، اوحد برکی از تونس و راد تابت از اردن پیروز شد.یعقوبی در دور یک چهارم نهایی 15 - 3 ولادیمیر کیم از روسیه را از پیش رو بردا ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:06 || 27 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / ورزشی 1394/02/27 بیست و دومین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی مردان و زنان جهان روز یکشنبه در چلیابینسک روسیه پیگیری شد. به گزارش پایگاه اختصاصی مسابقات ، نتایج و برنامه نمایندگان ایران به شرح زیر است : ** زنان : * 57- کیلوگرم : کیمیا علیزاده از ایران روز یکشنبه در دور اول ماگدالنا لیپوروفسکا از لهستان و در دور دوم مارتینا ژوبچیچ از کرواسی را شکست داد.علیزاده در دور یک هشتم نهایی از سد لِویس چینی از آمریکا گذشت و در یک چهار ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 16:50 || 27 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / ورزشی 1394/02/27 بیست و دومین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی مردان و زنان جهان امروز در چلیابینسک روسیه پیگیری شد. به گزارش پایگاه اختصاصی مسابقات ، نتایج و برنامه نمایندگان ایران به شرح زیر است : ** زنان : * 57- کیلوگرم : کیمیا علیزاده از ایران امروز در دور اول ماگدالنا لیپوروفسکا از لهستان و در دور دوم مارتینا ژوبچیچ از کرواسی را شکست داد.علیزاده در دور یک هشتم نهایی در راند طلایی 5 - 4 از سد لِویس چینی از آمریکا گذشت و ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 15:26 || 27 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / ورزشی 1394/02/27 تور دوچرخه سواری جاده دریای سیاه دیروز در ترکیه با حضور رکابزنان ایرانی آغاز شد. به گزارش پایگاه اختصاصی مسابقات ، نتایج مرحله نخست این تور که به مسافت 157.5 کیلومتر در شهر ترابزون برگزار شد به شرح زیر است : 1- توماژ مارژینسکی از لهستان - تیم تورکوشکراسپور 3:54:31 ساعت 2- استفان هریستوف از تیم ملی بلغارستان 9 ثانیه اختلاف 3- محمد آتالای از ترکیه - تورکوشکراسپور 42 ثانیه اختل ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 15:26 || 27 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / ورزشی 1394/02/27 بیست و دومین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی مردان و زنان جهان امروز در چلیابینسک روسیه پیگیری شد. به گزارش پایگاه اختصاصی مسابقات ، نتایج و برنامه نمایندگان ایران به شرح زیر است : ** مردان : * 63- کیلوگرم : ابوالفضل یعقوبی امروز در دور اول استراحت کرد و در دور دوم از سد داویلانی کروز از برزیل گذشت. یعقوبی در دور سوم به علت انصراف اوحد برکی از تونس برنده معرفی شد و در دور یک هشتم نهایی با راد تابت از اردن ر ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 14:56 || 27 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / ورزشی 1394/02/27 بیست و ششمین دوره لیگ جهانی والیبال در سال 2015 دیشب رسما آغاز شد. به گزارش پایگاه اختصاصی مسابقات ، این رقابت ها با حضور 28 تیم از جمله ایران در سه گروه برگزار می شود که گروه بندی و نتیجه این رقابت به شرح زیر است : ** دسته اول (از 28 مه) : * گروه یک : برزیل ، ایتالیا ، صربستان و استرالیا * گروه دو : روسیه ، لهستان ، آمریکا و ایران از گروه های الف و ب دو تیم برتر صعود می کنند و اگر تیم برزیل - میزبان مرحله ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:12 || 27 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / ورزشی 1394/02/27 بیست و دومین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی مردان و زنان جهان امروز در چلیابینسک روسیه پیگیری شد. به گزارش پایگاه اختصاصی مسابقات ، نتایج و برنامه نمایندگان ایران به شرح زیر است : ** مردان : * 63- کیلوگرم : ابوالفضل یعقوبی امروز در دور اول استراحت کرد و در دور دوم 14 - 10 از سد داویلانی کروز از برزیل گذشت.یعقوبی در دور سوم به مصاف اوحد برکی از تونس می رود. ----------------- ** زنان : * 57- کیلوگرم : ک ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 12:26 || 27 - ارديبهشت -94
به گزارش ایرنا از فدراسیون تکواندو ، رقابت های مرحله مقدماتی وزن منهای 57 کیلوگرم تکواندوی قهرمانی جهان صبح امروز (یکشنبه ) آغاز شد و کیمیا علیزاده با شکست نماینده لهستان راهی دور بعد شد.ششمین روز از بیست و دومین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان (G12) با برگزاری مرحله مقدماتی رقابتهای وزن های منهای 57 کیلوگرم زنان و منهای 63 کیلوگرم مردان از صبح
منبع : irna.ir   ||  تاریخ انتشار : 11:56 || 27 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / ورزشی 1394/02/27 بیست و دومین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی مردان و زنان جهان امروز در چلیابینسک روسیه پیگیری شد. به گزارش پایگاه اختصاصی مسابقات ، نتایج و برنامه نمایندگان ایران به شرح زیر است : ** مردان : * 63- کیلوگرم : ابوالفضل یعقوبی امروز در دور اول استراحت کرد و در دور دوم 14 - 10 از سد داویلانی کروز از برزیل گذشت.یعقوبی در دور سوم به مصاف اوحد برکی از تونس می رود. * 87- کیلوگرم : در این وزن شرکت کنندگان ازبکستان ، روسیه ، جمهور ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 11:47 || 27 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / ورزشی 1394/02/27 بیست و دومین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی مردان و زنان جهان روز گذشته در چلیابینسک روسیه پیگیری شد. به گزارش پایگاه اختصاصی مسابقات ، نتایج و برنامه نمایندگان ایران به شرح زیر است : ** مردان : * 54- کیلوگرم : 1- کیم تای هون از کره جنوبی 2- استانیسلاف دنیسوف از روسیه 3- ونیلتون تورس از برزیل و رامنارونگ ساوِک ویهاری از تایلند محمد کاظمی روز جمعه در دور اول استراحت کرد و سپس گئورگیوس نیکولائو از قبرس ، تی ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 11:32 || 27 - ارديبهشت -94
رقابت‌های مرحله مقدماتی وزن 57- کیلوگرم مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان آغاز شد و کیمیا علیزاده با شکست نماینده لهستان راهی دور بعد شد. به گزارش ایسنا و به نقل از سایت فدراسیون تکواندو، ششمین روز از بیست و دومین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان (G12) با برگزاری مرحله مقدماتی رقابتهای اوزان 57- کیلوگرم زنان و 63- کیلوگرم مردان از صبح امروز (یکش
منبع : isna.ir   ||  تاریخ انتشار : 10:12 || 27 - ارديبهشت -94