آخرین اخبار بازار مسکن - 1

آخرین اخبار بازار مسکن

آمارهای تقاضای دریافت پروانه ساخت مسکن درحالی نزولی است که یک کارشناس اقتصاد مسکن هشدار داد ساخته نشدن واحدهای جدید می‌تواند به افزایش دوباره قیمت‌ها منجر شود.
منبع : dana.ir   ||  تاریخ انتشار : 18:36 || 29 - ارديبهشت -94
افزایش قیمت 13 درصدی در بازار مسکن نسبت به ماه گذشته را نشان می دهد که البته این افزایش قیمت هنوز زیر نرخ تورم و به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی طبیعی است و این افزایش قیمت در سراسر کشور چیزی حدود 3.6 درصد است با نرخ تورم 15.5 عمومی کشور فاصله بسیار زیادی دارد.
منبع : namehnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 17:36 || 29 - ارديبهشت -94
شب گذشته اعلام شد بانک مرکزی سرانجام با افزایش وام مسکن تا سقف ٨٠ میلیون تومان موافقت کرد اما این سیاست چه تاثیری بر بازار مسکن می‌گذارد؟ وام 80 میلیونی مسکن با بازار چه می‌کند؟
منبع : jamnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 14:35 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/2/29 نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز با موضوع بررسی تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) ، این نشست پس از رفع برخی ابهامات بانک مرکزی درباره پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن و همچنین امکان اعطای این تسهیلات از طرف همه بانک ها در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، اعتبار جدیدی برای بانک مسکن در نظر گرفته ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:31 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/2/29 نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز با موضوع بررسی تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) ، این نشست پس از رفع برخی ابهامات بانک مرکزی درباره پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن و همچنین امکان اعطای این تسهیلات از طرف همه بانک ها در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، اعتبار جدیدی برای بانک مسکن در نظر گرفته ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:31 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/2/29 نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز با موضوع بررسی تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) ، این نشست پس از رفع برخی ابهامات بانک مرکزی درباره پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن و همچنین امکان اعطای این تسهیلات از طرف همه بانک ها در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، اعتبار جدیدی برای بانک مسکن در نظر گرفته ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:31 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/2/29 نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز با موضوع بررسی تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) ، این نشست پس از رفع برخی ابهامات بانک مرکزی درباره پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن و همچنین امکان اعطای این تسهیلات از طرف همه بانک ها در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، اعتبار جدیدی برای بانک مسکن در نظر گرفته ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:31 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/2/29 نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز با موضوع بررسی تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) ، این نشست پس از رفع برخی ابهامات بانک مرکزی درباره پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن و همچنین امکان اعطای این تسهیلات از طرف همه بانک ها در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، اعتبار جدیدی برای بانک مسکن در نظر گرفته ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:31 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/2/29 نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز با موضوع بررسی تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) ، این نشست پس از رفع برخی ابهامات بانک مرکزی درباره پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن و همچنین امکان اعطای این تسهیلات از طرف همه بانک ها در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، اعتبار جدیدی برای بانک مسکن در نظر گرفته ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:31 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/2/29 نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز با موضوع بررسی تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) ، این نشست پس از رفع برخی ابهامات بانک مرکزی درباره پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن و همچنین امکان اعطای این تسهیلات از طرف همه بانک ها در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، اعتبار جدیدی برای بانک مسکن در نظر گرفته ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:31 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/2/29 نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز با موضوع بررسی تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) ، این نشست پس از رفع برخی ابهامات بانک مرکزی درباره پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن و همچنین امکان اعطای این تسهیلات از طرف همه بانک ها در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، اعتبار جدیدی برای بانک مسکن در نظر گرفته ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:31 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/2/29 نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز با موضوع بررسی تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) ، این نشست پس از رفع برخی ابهامات بانک مرکزی درباره پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن و همچنین امکان اعطای این تسهیلات از طرف همه بانک ها در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، اعتبار جدیدی برای بانک مسکن در نظر گرفته ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:31 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/2/29 نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز با موضوع بررسی تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) ، این نشست پس از رفع برخی ابهامات بانک مرکزی درباره پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن و همچنین امکان اعطای این تسهیلات از طرف همه بانک ها در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، اعتبار جدیدی برای بانک مسکن در نظر گرفته ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:31 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/2/29 نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز با موضوع بررسی تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) ، این نشست پس از رفع برخی ابهامات بانک مرکزی درباره پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن و همچنین امکان اعطای این تسهیلات از طرف همه بانک ها در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، اعتبار جدیدی برای بانک مسکن در نظر گرفته ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:31 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/2/29 نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز با موضوع بررسی تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) ، این نشست پس از رفع برخی ابهامات بانک مرکزی درباره پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن و همچنین امکان اعطای این تسهیلات از طرف همه بانک ها در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، اعتبار جدیدی برای بانک مسکن در نظر گرفته ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:31 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/2/29 نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز با موضوع بررسی تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) ، این نشست پس از رفع برخی ابهامات بانک مرکزی درباره پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن و همچنین امکان اعطای این تسهیلات از طرف همه بانک ها در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، اعتبار جدیدی برای بانک مسکن در نظر گرفته ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:31 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/2/29 نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز با موضوع بررسی تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) ، این نشست پس از رفع برخی ابهامات بانک مرکزی درباره پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن و همچنین امکان اعطای این تسهیلات از طرف همه بانک ها در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، اعتبار جدیدی برای بانک مسکن در نظر گرفته ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:31 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/2/29 نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز با موضوع بررسی تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) ، این نشست پس از رفع برخی ابهامات بانک مرکزی درباره پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن و همچنین امکان اعطای این تسهیلات از طرف همه بانک ها در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، اعتبار جدیدی برای بانک مسکن در نظر گرفته ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:31 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/2/29 نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز با موضوع بررسی تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) ، این نشست پس از رفع برخی ابهامات بانک مرکزی درباره پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن و همچنین امکان اعطای این تسهیلات از طرف همه بانک ها در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، اعتبار جدیدی برای بانک مسکن در نظر گرفته ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:31 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/2/29 نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز با موضوع بررسی تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) ، این نشست پس از رفع برخی ابهامات بانک مرکزی درباره پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن و همچنین امکان اعطای این تسهیلات از طرف همه بانک ها در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، اعتبار جدیدی برای بانک مسکن در نظر گرفته ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:31 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/2/29 نشست شورای پول و اعتبار عصر امروز با موضوع بررسی تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ( واحد مرکزی خبر) ، این نشست پس از رفع برخی ابهامات بانک مرکزی درباره پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن درباره افزایش سقف تسهیلات بخش مسکن و همچنین امکان اعطای این تسهیلات از طرف همه بانک ها در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، اعتبار جدیدی برای بانک مسکن در نظر گرفته ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:31 || 29 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/02/29 تکلیف افزایش وام خرید مسکن در جلسه امروز شورای پول و اعتبار مشخص می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در برنامه پیک بامدادی شبکه یک رادیو به موضوع افزایش وام مسکن پرداخته و اعلام شد رئیس کل بانک مرکزی دیروز در جمع خبرنگاران گفته است تکلیف افزایش وام مسکن امروز مشخص می شود . عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هم در ابتدای کار پیشنهاد 100 میلیون تومان وام مسکن را برای بهبود بیماری رکود مزمن بخش مسکن ارائه داد. عباس آخوندی اعلام کر ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 10:26 || 29 - ارديبهشت -94
افزایش قیمت 13 درصدی در بازار مسکن نسبت به ماه گذشته را نشان می دهد که البته این افزایش قیمت هنوز زیر نرخ تورم و به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی طبیعی است و این افزایش قیمت در سراسر کشور چیزی حدود 3.6 درصد است با نرخ تورم 15.5 عمومی کشور فاصله بسیار زیادی دارد.
منبع : mashreghnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 09:32 || 29 - ارديبهشت -94
سلامت نیوز: در حالی دولت و بانک مرکزی در حال بررسی طرح های مختلف به منظور افزایش قدرت خرید مردم در بازار مسکن هستند که طی سال های گذشته بخشی از بازار مسکن که مربوط به خانه های لوکس بالاشهر تهران می شود با مشکل کمبود تقاضا مواجه نبوده اند و این خانه ها مشتریان خاص خود را داشته اند.به گزارش سلامت نیوز به نقل از نامه نیوز، طی سال های اخیر به واسطه افزایش قیمت مسکن قدرت
منبع : salamatnews.com   ||  تاریخ انتشار : 11:20 || 28 - ارديبهشت -94
گروه اقتصادی- رکود بازار مسکن را فرا گرفته است؛ نه تحرکی وجود دارد، نه خریداری و ساخت‌وساز هم به حداقل رسیده است. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این روند ادامه پیدا کند، انتظار سونامی قیمت‌ها را باید در آینده نه‌چندان داشته باشیم؛ اگرچه مسوولان دولت یازدهم امیدوارند که در نیمه دوم امسال بازار مسکن از رکود خارج شود.به گزارش «ا
منبع : afkarnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 14:12 || 27 - ارديبهشت -94
رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران گفت: کمبود تولید که در سال گذشته با آن روبه‌رو بوده‌ایم عامل رکود در بازار مسکن است و دولت تنها از طریق برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح می‌تواند بازار را از رکود خارج کند. حسن محتشم، رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره‌ی روند بازار مسکن اظهار کرد: به دلیل کمبود تولید که
منبع : isna.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:16 || 27 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/02/27 رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از پیشنهاد اختصاص وام مسکن تا 50 درصد قیمت ملک خبر داد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی مسکن ، ساختمان و حمل و نقل ایران«صما» ،‌ حسام عقبایی با بیان اینکه ، مرکز آمار ، رشد قیمت مسکن در بیست سال گذشته را دهها برابر اعلام کرده است ، افزود : وام 15 میلیون تومانی مسکن در 11 سال پیش ، 38 درصد قیمت یک واحد 70 متری را پوشش می داد اما در حال حاضر قیمت همان ملک نزدیک به 280 میلیون تومان است و اگر 60 میلیون تومان وام هم ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 12:52 || 27 - ارديبهشت -94
مدیریت امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از افزایش ۳۲ درصدی تعداد خریداران اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس ایران خبر داد.
منبع : farsnews.com   ||  تاریخ انتشار : 12:50 || 27 - ارديبهشت -94
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/02/27 معاون سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد : مشکل دریافت مالیات از خانه‌های خالی ؛ شناسایی این واحدهاست. به گزارش شبکه اطلاع رسانی مسکن ، ساختمان و حمل و نقل ایران«صما» ،‌حسین وکیلی ، با بیان اینکه در سازمان مالیاتی کشور قطع ارتباط افراد (مودی و مامور مالیاتی) در حال بررسی است ، اظهار داشت : اگر وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک کشور را راه اندازی کند و اطلاعات آن در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد ، می توان واحدهای مسکونی خالی را شناسایی و ...
منبع : iribnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 12:46 || 27 - ارديبهشت -94
رئیس سابق اتحادیه املاک کشوری از فعال کردن صنعت اجاره‌بها در بازار مسکن خبر داد و گفت: می‌توانیم با تولید واحدهای از دم مسکونی که تنها برای اجاره ساخته شده‌اند بازار مسکن را تقویت کنیم.
منبع : mashreghnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 09:32 || 27 - ارديبهشت -94
در حالی دولت و بانک مرکزی در حال بررسی طرح های مختلف به منظور افزایش قدرت خرید مردم در بازار مسکن هستند که طی سال های گذشته بخشی از بازار مسکن که مربوط به خانه های لوکس بالاشهر تهران می شود با مشکل کمبود تقاضا مواجه نبوده اند و این خانه ها مشتریان خاص خود را داشته اند.
منبع : namehnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 08:18 || 27 - ارديبهشت -94
مدیرعامل بازار فرابورس گفت: در حال حاضر در بازار مسکن با جو بسیار روان و آرامی روبرو هستیم و تقریبا شرایط عرضه و تقاضا با یکدیگر برابری می‌کند.
منبع : yjc.ir   ||  تاریخ انتشار : 06:42 || 27 - ارديبهشت -94
افزایش قیمت 13 درصدی در بازار مسکن نسبت به ماه گذشته را نشان می دهد که البته این افزایش قیمت هنوز زیر نرخ تورم و به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی طبیعی است و این افزایش قیمت در سراسر کشور چیزی حدود 3.6 درصد است با نرخ تورم 15.5 عمومی کشور فاصله بسیار زیادی دارد.
منبع : jamnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 23:14 || 26 - ارديبهشت -94
رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری اثر نگذاشتن نرخ سود بانک در بازار اجاره بها خبر داد گفت: این روزها کاهش نرخ سود بانکی می تواند نقش موثری در تحریک بازار مسکن دارد.
منبع : yjc.ir   ||  تاریخ انتشار : 16:48 || 26 - ارديبهشت -94
گویا دولت برای خروج از رکود واحدهای صنعتی و در یک گام فراتر اقتصاد ایران، به بن بست خورده است. واحدهای تولیدی همچنان در گیر و دار مشکلات دریافت وام ناشی از هدفمندی یارانه‌ها هستند و دولت به فکر افتاده که تحرکی در بازار صنعتی ایجاد کند. راهش هم گویا تنها از ایجاد و تحریک تقاضا در بازار مسکن می‌گذرد. اکنون دولت به فکر افتاده تا با سپردن پرداخت وا
منبع : tabnak.ir   ||  تاریخ انتشار : 12:30 || 26 - ارديبهشت -94
کارشناس اقتصاد مسکن گفت: میزان اجاره بها در بازار مسکن همگام با تورم عمومی پیش می رود و تعادل در این بازار ادامه دار خواهد بود. احمد رضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره وضعیت بازار اجاره اظهار کرد:به دلیل کاهش میزان نرخ سود بانکی ، قیمت اجاره بها تا حدی کاهش خواهد یافت. وی افزود:قیمت ها ا
منبع : isna.ir   ||  تاریخ انتشار : 09:08 || 26 - ارديبهشت -94
میزان فروش آپارتمانهای نوساز و کوچک حاکی از آن است که این واحد ها با توجه به نیاز بازار همیشه متقاضیان خود را دارد ومیزان عرضه این واحد ها بویژه در کلان شهر ها بر این امر صحه می گذارد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رکود در حالی در بازار مسکن ادامه دارد که به عقیده بنگاه داران خرید و فروش واحد های کوچک همیشه در جریان است.
منبع : isna.ir   ||  تاریخ انتشار : 00:24 || 26 - ارديبهشت -94
اقتصادنیوز نوشت:قرار است وام مسکن برای کلیه بانک ها آزاد شود و نه تنها بانک متولی که بانک مسکن است، همه بانک ها قادر به پرداخت تسهیلات مسکن شوند. براین اساس ممکن است بازار مسکن کمی تکان بخورد و با افزایش تقاضا همراه شود.سال گذشته با اعلام اینکه بانک مسکن دیگر قادر به پرداخت وام مسکن نیست چرا که مسکن مهر حجم زیادی از تسهیلات مسکن
منبع : alef.ir   ||  تاریخ انتشار : 15:40 || 25 - ارديبهشت -94
مشاور املاک پیش‌بینی کرد: اگر قرار باشد بازار مسکن با تحول رو به رو شود احتمال دارد از اواسط تابستان این اتفاق روی بدهد.به گزارش مهر، مقابل آن دسته از فروشنده‌هایی که در بازار مسکن، پای میز معامله به خریداران ۵ درصد تخفیف می‌دهند، عده‌ای از مالکان هم هستند که قیمت پیشنهادی فروش واحدهای خود را به اندازه‌ای بالا پیش
منبع : alef.ir   ||  تاریخ انتشار : 18:40 || 24 - ارديبهشت -94
کارشناس مسکن گفت: اوضاع سیاسی و اقتصادی در روند بازار مسکن تاثیر‌گذار است و طرح‌های دولتی باید هرچه سریع‌تر به این حوزه سروسامان دهند تا از میزان دلمشغولی‌های مردم کاسته شود. محمد علی پورشیرازی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: با توجه به این‌که مسکن یک نیاز اساسی در جامعه است، در طول سال‌های اخیر
منبع : isna.ir   ||  تاریخ انتشار : 13:12 || 23 - ارديبهشت -94
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک کشور با بیان این‌که مدیریت سیاست‌های کلان پولی در کشور نخستین گام در تحقق خروج بازار مسکن از رکود است و در این میان مدیریت فعالیت‌ بانک‌ها و پرهیز آنها از بنگاه‌داری ضروری است، تاکید کرد: قیمت مسکن تا پایان تابستان امسال افزایش نخواهد یافت.
منبع : namehnews.ir   ||  تاریخ انتشار : 10:27 || 23 - ارديبهشت -94
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک کشور با بیان این‌که مدیریت سیاست‌های کلان پولی در کشور نخستین گام در تحقق خروج بازار مسکن از رکود است و در این میان مدیریت فعالیت‌ بانک‌ها و پرهیز آنها از بنگاه‌داری ضروری است، تاکید کرد: قیمت مسکن تا پایان تابستان امسال افزایش نخواهد یافت. حسام عقبایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در استان مرکزی، با بیان اینکه از
منبع : isna.ir   ||  تاریخ انتشار : 10:12 || 23 - ارديبهشت -94
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک کشور با بیان این‌که مدیریت سیاست‌های کلان پولی در کشور نخستین گام در تحقق خروج بازار مسکن از رکود است و در این میان مدیریت فعالیت‌ بانک‌ها و پرهیز آنها از بنگاه‌داری ضروری است، تاکید کرد: قیمت مسکن تا پایان تابستان امسال افزایش نخواهد یافت. حسام عقبایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در استان مرکزی، با بیان اینکه از
منبع : isna.ir   ||  تاریخ انتشار : 10:08 || 23 - ارديبهشت -94
تا بیست سال آینده نمی‌توان در بازار مسکن از حباب صحبت کرد. یک کار‌شناس حوزه مسکن با بیان این مطلب گفت: تا زمانی که با رکود مواجه باشیم نمی‌توان درصد افزایش یا کاهش قیمت را مبنای تحلیل بازار قرار داد.
منبع : fararu.com   ||  تاریخ انتشار : 15:30 || 22 - ارديبهشت -94
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از کمرنگ بودن نقش تعاونی‌ها در بهبود بازار مسکن گفت: دولت با توجه به نقش تعاونی‌ها و همچنین تجمیع منابع از سوی آن‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت مسکن و همچنین خروج آن از رکود منجر شوند.
منبع : icana.ir   ||  تاریخ انتشار : 14:42 || 22 - ارديبهشت -94